Onze huisregels

Tijdens WDZestig gelden een aantal huisregels, je vindt ze hieronder.

Algemeen

Het feestcomité WDZestig en RKvvWDZ Bocholtzerheide beschouwen iedereen als gast. Wij doen ons best om een goed en gezellig evenement met goede voorzieningen neer te zetten. Iedereen behoort zich ook als gast te gedragen.

Deze huisregels zijn van toepassing op eenieder die het feestterrein betreedt. Door betreding van de locatie van het evenement verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van onze huisregels en de inhoud daarvan te aanvaarden.

Betreden van het evenemententerrein geschiedt geheel op eigen risico!


Regels en richtlijnen


Artikel 1

De koper van een entreebewijs en iedereen die dit evenement betreedt, is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de organisatie (leden feestcomité WDZestig, leden RKvvWDZ en beveiligers) worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast.

In geval van niet-naleving ervan, heeft de organisatie het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.


Artikel 2

Aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer dienen direct opgevolgd te worden op straffe van schorsing of verwijdering van het terrein.


Artikel 3

De organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement.

Het betreft elke persoon:
  • verdacht van het in bezit zijn van wapens, vuurwerk, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
  • waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan;
  • die zichtbaar onder invloed is van alcohol of drugs;
  • die voorwerpen beschadigt en/of vervreemdt, eigendom van de organisatie, van artiesten, leveranciers en van derden in het algemeen;
  • die andere bezoekers intimideert en/of vechtpartijen uitlokt ;
  • die zich niet schikt aan de algemeen geldende normen betreffende goed gedrag en zeden.
Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de organisatie een bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere bezoekers en voor ontkleding tijdens het evenement (waaronder - maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).


Artikel 4

Iedereen die zich op het evenemententerrein bevindt, dient een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Hier kan naar gevraagd worden.


Artikel 5

Het is mogelijk, dat bezoekers van het evenemententerrein gefouilleerd worden door de beveiligers.


Artikel 6

Op vraag van de organisatie moet men te allen tijde het toegangsbewijs tonen, bij afwezigheid ervan zal de persoon in kwestie het evenement moeten verlaten.


Artikel 7

Bij afsluiting van het evenement om veiligheids- of andere redenen kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot het evenement ontzegd worden (tijdelijk).


Artikel 8

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.


Artikel 9

Aan personen onder 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.


Artikel 10

Aan personen die alcoholische dranken doorgeven aan personen onder de 18 worden geen alcoholische dranken geschonken.

Toegangs- en drankbeleid
Gezien de toegenomen strenge controles op de verkoop van alcohol aan minderjarigen, zijn wij verplicht de wetgeving daarop strikt na te leven. Om controle hierop te houden wordt gewerkt met polsbandjes. Elke dag een andere kleur. Bij aankomst aan de entree dient elke bezoeker zich te kunnen legitimeren. Personen onder 18 jaar krijgen een andere kleur polsbandje. Tijdens bestellen aan de bar wordt voortdurend controle op de polsbandjes gehouden.


Artikel 11

Roken is alleen toegestaan buiten het feestpaviljoen.


Artikel 12

Entreekaarten worden noch terugbetaald, noch gewisseld. Namaak van deze entreekaarten wordt gerechtelijk vervolgd. Programmawijzigingen zijn mogelijk, in dat geval worden entreekaarten niet terugbetaald.


Artikel 13

Indien het evenement niet kan plaatsvinden buiten de wil van de organisatie om, zal zij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor terugbetaling noch voor reeds gedane kosten.


Artikel 14

Wapens, vuurwerk, glas, gas en gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan. Gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de aanwezige beveiliging.


Artikel 15

Ongewenst gedrag wordt niet toegestaan, dit ter beoordeling van de aanwezige beveiliging.
Bij strafbare feiten wordt de betreffende persoon te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.


Artikel 16

De organisatie is niet aansprakelijk voor geleden schade (materieel of lichamelijk) of diefstal van materialen / goederen. Geen persoonlijke voorwerpen onbewaakt achterlaten. Indien u dit wel doet, gebeurt dit volledig op eigen risico.


Artikel 17

Wildplassen is verboden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig. In de entreeprijs is dit gebruik meegenomen (materialen, schoonmaak en onderhoud).


Artikel 18

Tijdens de evenementen wordt gefilmd en gefotografeerd. Wanneer u het festivalterrein betreedt, gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt en deze toont via alle mogelijke media.


Huisregels parkeerterrein


1. De aanwijzingen van parkeerinstructeurs / verkeersregelaars dienen stipt opgevolgd te worden.

2. Er mag niet in auto‘s (camper / caravan) geslapen worden.

3. Auto‘s die er op dinsdag 27 augustus 2019 (na 20.00 uur) nog staan, worden verwijderd.